Warranty & Repair

ในช่วงระยะเวลารับประกันนั้น คุณจะได้รับการซ่อมหรือปรับตั้งเพื่อแก้ไขความบกพร่องจากโรงงานที่เกิดกับนาฬิกา (ตัวเครื่องและตัวเรือน) ตลอดจนสายโลหะ โดยมีข้อแม้ว่านาฬิกานั้นจะต้องผ่านการใช้งานอย่างถูกต้องตามที่คู่มือระบุไว้เท่านั้น
ทั้งนี้เราจะคิดค่าใช้จ่ายสำหรับการซ่อมแซมหรือปรับตั้งต่อไปนี้แม้จะอยู่ในช่วงของการรับประกันก็ตาม

การเปลี่ยนสายหนัง หรือสายผ้า
ปัญหาหรือความเสียหายต่อกับตัวเรือน กระจกหรือสายซึ่งเกิดขึ้นจากอุบัติเหตุหรือการใช้งานในลักษณะที่ไม่เหมาะสม
รอยขีดข่วนหรือคราบสกปรกที่เกิดจากการใช้งาน
ปัญหาหรือความเสียหายซึ่งเกิดจากภัยธรรมชาติซึ่งรวมถึงเหตุเพลิงไหม้ น้ำท่วมหรือแผ่นดินไหว
กรณีที่ตัวอักษรบนสมุดรับประกันถูกแก้ไข
กรณีที่ไม่นำใบรับประกันมา
การเปลี่ยนแบตเตอรี่
*ในการขอรับบริการนั้นคุณจะต้องแสดงใบรับประกันที่ได้รับจากตัวแทนจำหน่าย ณ เวลาที่ซื้อนาฬิกา